Čo je to energetický audit: spoznajte jeho výhody

Energetický audit je dôležitý pre rôzne firmy. Energetický audit skúma spotrebu energie vo firmách a budovách. Cieľom je identifikovať energetické toky a potenciály na zvýšenie energetickej účinnosti.

Energetický audit je efektívny spôsob ako šetriť energie aj pre menšie firmy.

Európska norma poskytuje prehľad na trhu s energetickými službami. Definuje: všeobecné požiadavky na budovy, procesy, dopravu, kompetencie energetických audítorov. Energetický audit musí pokrývať najmenej 90 percent celkovej spotreby energie. Ciele a očakávania spojené s konzultáciou, kritériá opatrení energetickej účinnosti a požiadavky na údaje, ktoré sa majú zhromaždiť pred začiatkom auditu, sa musia vopred dohodnúť. Samotný audit sa musí opakovať každé štyri roky a pozostáva z:

  • Zhromažďovanie údajov, napríklad o spotrebe energie, o predchádzajúcich auditoch v oblasti energie, účinnosti a taríf.
  • Obhliadka objektu s cieľom vyhodnotiť využitie energie a identifikovať oblasti a procesy, kde sú potrebné ďalšie údaje.
  • Analýza energetických tokov a energetickej bilancie. Na tomto základe audítor určí prístupy k zlepšeniu.
  • Vytvorenie správy: súhrn, všeobecné informácie, dokumentácia, príležitosti na zlepšenie vrátane amortizácie.